1. Home
  2. /
  3. Privacy beleid

Privacy beleid

Wie zijn wij?

Robarcko respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Middels dit privacy statement informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens door Robarcko.

Robarcko is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG). Robarcko houdt zich in alle gevallen aan de voorschriften van deze Verordening.

Wat zijn persoonsgegevens en wat is “verwerken”?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die we met u  in verband kunnen brengen. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van uw computer. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn naar u als persoon.

Verwerken is een wettelijk begrip. Het is ook een heel breed begrip. Het gaat namelijk om alles wat je kunt doen met gegevens: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Welke persoonsgegevens gebruikt Robarcko?

Als u voor het eerst iets bij ons koopt, vragen wij u altijd naar de volgende gegevens: voornaam, achternaam en factuuradres, telefoonnummer en een e-mailadres. Wij leggen deze gegevens vast in een bestand. Zo hoeft u ze niet bij elke bestelling opnieuw in te typen. En zo kunnen wij ervoor zorgen dat uw bestelling met alle zorgvuldigheid kan worden verwerkt. U kunt deze gegevens bekijken en wijzigen in “mijn gegevens”. Uw wachtwoord is persoonlijk. Wij verzoeken u daar vertrouwelijk mee om te gaan en deze alleen voor eigen gebruik te hanteren.

Als u de website van Robarcko bezoekt, worden ook gegevens over u vastgelegd door middel van cookies. Hiervoor wordt, indien dat vereist is, toestemming gevraagd.

Hoe verkrijgen wij uw gegevens?

We ontvangen gegevens rechtstreeks van u, bijvoorbeeld omdat u informatie vertrekt via onze website of omdat u gebruik wilt maken van onze diensten.

Rechtmatige grondslag voor verwerking en waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de koopovereenkomst dan wel om u een passende offerte te kunnen doen. De verwerking is rechtmatig omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst dan wel omdat u toestemming heeft gegeven voor de verwerking. De verwerking kan ook noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Robarcko, dit is vooral aan de orde voor sales- en marketingactiviteiten.

Eerdergenoemde persoonlijke gegevens zullen daarnaast worden gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren en om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker. Deze informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Robarcko kan de persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Hoe zorgt Robarcko voor persoonsgegevens?

Robarcko legt zo min mogelijk persoonsgegevens vast, alleen de noodzakelijke. Robarcko neemt bovendien de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik, ook in afspraken met zogenaamde (sub)verwerkers bijvoorbeeld hostingpartijen. Voorbeelden van beveiligingsmaatregelen zijn logische toegangsbeveiliging, beheer van autorisaties, gebruik van firewalls en afspraken met leveranciers over informatiebeveiliging.

Medewerkers van Robarcko en eventuele derden die kennis kunnen nemen van de door Robarcko vastgelegde gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding van deze informatie. Alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en bewerken. Dat mag ook alleen voor zover dat noodzakelijk is voor een adequate uitvoering van de werkzaamheden.

Bewaartermijnen

Robarcko be­waart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. Iedere ondernemer is bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn administratie zeven jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

De bewaartermijn die Robarcko hanteert kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens. Na afloop van de be­waar­termijn worden uw persoonsgegevens in principe verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn. Geanonimiseerde gegevens gebruiken we na afloop van de be­waar­termijn alleen voor historische of statistische doeleinden.

Uw rechten: hoe kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken, aanpassen of een klacht indienen?

U kunt bij ons een verzoek indienen tot  inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Maar ook als u Robarcko toestemming hebt verleend tot het verwerken van uw persoonsgegevens en deze toestemming wil intrekken.

Stuur daartoe een brief, met een kopie van een geldig identiteitsbewijs naar erwin@robarcko.nl. Wij verzoeken u met klem op deze kopie je BSN en pasfoto door te strepen/onleesbaar te maken. Robarcko stuurt u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, een overzicht of een reactie op het verzoek toe. Robarcko zal steeds gemotiveerd laten weten hoe het verzoek wordt behandeld en wat de uitkomst daarvan is.

Een klacht over de wijze waarop Robarcko met (uw) persoonsgegevens omgaat kunt u indienen via erwin@robarcko.nl. De ontvangen klachten worden geregistreerd en u ontvangt een bevestiging. Binnen 10 werkdagen ontvangt u van ons een reactie op uw klacht.

Verstrekking van gegevens aan derden

Alleen als het nodig is, delen wij gegevens met derden. Soms moeten we gegevens delen, bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door Robarcko, voor ondersteunende diensten of als de wet- en regelgeving dat vereist.

Voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van derden, zoals IT-leveranciers. Wij maken goede afspraken met dergelijke partijen voordat wij de gegevens aan hen verstrekken. Zij zijn verplicht de gegevens te beschermen en mogen die alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies.

Cookies

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Richt die aan erwin@robarcko.nl.

Wijzigingen

Robarcko behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, online diensten of om conformiteit aan wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op onze website.

Laatst gewijzigd: april 2020

 

Menu